Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16
Ngày hết hạn 20/11/2022
Trích yếu nội dung Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ  Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú"; Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 đăng công khai danh sách các Nhà giáo được Hội đồng cơ sở đề nghị để nhân dân được biết. Các ý kiến phản hồi (nếu có) xin chuyển về Văn phòng HĐND-UBND huyện qua bộ phận một cửa để tổng hợp. Thời hạn tiếp nhận ý kiến là 10 ngày (Từ ngày 10/11/2022 đến 20/11/2022). ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.