Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở kè lát mái vũ điện xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở kè lát mái vũ điện xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 1. Tên dự án: Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở kè lát mái vũ điện xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 

2. Mục tiêu chính: Đảm bảo ổn định, an toàn cho đê hạn chế xảy ra khi lũ lớn, cải thiện điều kiện môi trường khu vực, nâng cao đời sống nhân dân...

3. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): xã Chân Lý, Nhân Đạo

4. Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng

5. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 14.886 triệu đồng

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác

7. Tiến độ thực hiện: năm 2017

Xem chi tiết tại Quyết định 954