Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất nội dung thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh liên quan Nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường Ba an

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn  
Kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất nội dung thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh liên quan Nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường Ba an

 

(*) Sổ văn bản đến (*) 1992
(*) 1181/TB-VPUB 01/08/2016
28/07/2016  
Thông báo  
Thường Thường
Kết thúc xử lý (09/09/2016)
Văn phòng UBND tỉnh  
Kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất nội dung thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh liên quan Nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường Ba an

 

TB 1181 ngay 28.7.16 cua VP tinh.pdf