Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
20/12/2012
Ngày 10/12/2012, UBND tỉnh đã ban bành Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015.
17/05/2012
Tháng 8 năm 2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định Quy đinh về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam bao gồm: