Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào Văn bản dự thảo  
14/06/2017
Đây là đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
19/02/2013
Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ- UBTVQH 13 ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07/2/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi):