Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
30/06/2011
Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố và Đề án 333/ĐA-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, UBND huyện Lý Nhân đã kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn ổn định tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và biên chế hợp lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. UBND huyện gồm 12 cơ quan trực thuộc: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Tài nguyên&Môi trường, Lao động TB&XH, Công thương, Văn hóa- Thông tin, Giáo dục- đào tạo, Tư pháp, Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp&PTNT.