Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Kết hợp Trung tâm Thương mại Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Kết hợp Trung tâm Thương mại Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

 Tên: Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Kết hợp Trung tâm Thương mại Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Nhân

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước

Tổng dự toán: 150.606.000đồng

Quyết định