Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải Cấp huyện
4 Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
5 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
6 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
7 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
8 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
9 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
10 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
11 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
12 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường Cấp huyện
13 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và truyền thông Cấp huyện
14 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và truyền thông Cấp huyện
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
16 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
17 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
19 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Cấp huyện
20 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa Cấp huyện
21 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa Cấp huyện
22 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa Cấp huyện
23 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa Cấp huyện
24 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa Cấp huyện
25 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa Cấp huyện
26 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa Cấp huyện
27 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Cấp huyện
28 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Cấp huyện
29 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Cấp huyện
30 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Xây dựng Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page