Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện

Giới thiệu chung  
UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

Địa chỉ: Khu phố 1- Thị trấn Vĩnh trụ- Lý Nhân-Hà nam.

Điện thoại:02263.830.031

Email:ubndln@hanam.gov.vn