Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Tin tức, sự kiện  
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Ngày 05/02/2024, Thủ trướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 truc tuyen.jpg
Học sinh học trực tuyến - Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với các Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Ngân hàng chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký.

2. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2024.


Ngân hàng chính sách xã hội