Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị; tổng kết hoạt động năm 2019; triển khai nhiệm v...

Tin tức, sự kiện  
Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị; tổng kết hoạt động năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, phòng giao dịch NH CSXH huyện Lý Nhân đã làm tốt công tác tham mưu cho ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện điều chỉnh, bổ sung, chỉ tiêu nguồn vốn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao. tổng nguồn vốn tính đến 31/12 đạt 478 tỷ đồng, tăng gần 35 tỷ đồng so với năm 2018; doanh số cho vay trên 145 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 415 tỷ đồng, giải quyết cho 3690 lượt hộ vay vốn; trong đó chủ yếu chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay HSSV, giải quyết việc làm, vay nước sạch VSMT, vay hộ nghèo về nhà ở…đến hết 31/12 toàn huyện có 265/290 tổ tiết kiệm và vay vốn và 7/23 xã không có nợ qua hạn. công tác thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đạt kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

NHcs.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2020, phòng giao dịch NH CSXH huyện Lý Nhân tiếp tục thực hiện 8 chỉ tiêu cơ bản trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng; giảm nợ quá hạn dưới 0,2%, phấn đấu 100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình tín dụng.