Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐẠI HỌC NAM CAO TỈNH HÀ NAM

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐẠI HỌC NAM CAO TỈNH HÀ NAM

Mục 1. Ưu đãi đầu tư

Điều 3. Ưu đãi về đất đai

1. Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

a) Đất để đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

b) Đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, chuyên gia, cán bộ, giảng viên thuê khi học tập, làm việc tại Khu Đại học theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

c) Phần đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất mặt nước, công viên sử dụng với mục đích công cộng trong Khu Đại học.

Trường hợp diện tích xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất mặt nước, công viên thuộc ranh giới các dự án thành phần phải đáp ứng điều kiện sau:

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình;

- Có kết nối trực tiếp và được sử dụng chung với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng của Khu Đại học.

2. Miễn tiền thuê đất trong và sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư trong Khu Đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Đất để đầu tư xây dựng các cơ sở thực hiện hoạt động công nghệ cao phù hợp với chức năng của Khu Đại học được áp dụng tối đa các ưu đãi về miễn, giảm tiền tiền thuê đất như các quy định về miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao tại Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Điều 4. Ưu đãi về thuế

1. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Thuế suất 10% suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án, hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi phải đáp ứng các điều kiện về loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

b) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong Khu Đại học chỉ để cho thuê.

2. Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về Thuế, pháp luật về Nhà ở, pháp luật về lĩnh vực xã hội hóa có liên quan.

3. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định là các loại trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật dùng để thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng dự án, công trình hoặc phục vụ giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu mà trong nước chưa sản xuất được.

Mục 2. Hỗ trợ đầu tư

Điều 5. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu được đảm bảo đầu tư xây dựng đến chân tường rào các dự án thành phần trong Khu Đại học Nam Cao.

Nguồn vốn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của Khu Đại học được bố trí từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương, vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá sử dụng đất các khu chức năng trong Khu Đại học, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư theo các hình thức PPP và BCC, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 6. Các hỗ trợ khác

1. Ban quản lý là đầu mối hướng dẫn nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư; Cung cấp các loại dịch vụ công cho nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục hành chính về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, lao động.

2. Hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về quy hoạch xây dựng Khu Đại học cũng như dự án liên quan cho nhà đầu tư.

3. Giới thiệu, cung ứng các dịch vụ môi giới dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng... do các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực trên địa bàn tỉnh thực hiện.

4. Hỗ trợ, cung cấp miễn phí các dịch vụ quảng bá hình ảnh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Khu Đại học trên website của Ban quản lý và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong tỉnh.