Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Nông thôn mới tháng 1 năm 2024

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin Nông thôn mới tháng 1 năm 2024

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

​Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chỉ đạo các ngành, các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo 03 xã đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng) hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm tra, thẩm định.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm chỉ đạo duy trì, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển các ngành nghề có thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

          2. Kết quả thực hiện năm 2023

2.1. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

- Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:

+ Xã Xuân Khê đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu.

+ Xã Nhân Bình đạt 18/19 tiêu chí, 55/57 chỉ tiêu.

+ Xã Nhân Chính đạt 18/19 tiêu chí, 55/57 chỉ tiêu.

+  Xã Đức Lý đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu.

+ Xã Hợp Lý đạt 18/19 tiêu chí, 55/57 chỉ tiêu.

- Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao

+ Xã Xuân Khê đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu.

        + Xã Nhân Bình đạt 17/19 tiêu chí, 71/75 chỉ tiêu.

        + Xã Nhân Chính đạt 18/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu.

        + Xã Đức Lý đạt 17/19 tiêu chí, 73/75 chỉ tiêu.

        + Xã Hợp Lý đạt 18/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu.

2.2. Đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao

- Các xã đăng ký năm 2022

Xã Chính Lý và xã Trần Hưng Đạo được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế một số chỉ tiêu, tiêu chí của 02 xã có thời điểm còn chưa đảm bảo như: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh,…

- Các xã đăng ký năm 2023

+ Xã Tiến Thắng: đạt 19/19 tiêu chí với 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 19/19 tiêu chí với 75/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Nguyên Lý: đạt 19/19 tiêu chí với 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 19/19 tiêu chí với 75/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Công Lý: đạt 19/19 tiêu chí với 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 19/19 tiêu chí với 75/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

Các xã đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Các xã còn lại: Qua rà soát đánh giá, các xã đạt 14-15/19 tiêu chí với 50-52/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 10-13/19 tiêu chí với 55-57/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt thuộc nhóm giao thông (đường xã), tổ chức sản xuất, môi trường, y tế, hộ nghèo…

          * Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

  - Công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt ở một số địa phương; việc duy trì nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 còn chậm.

- Công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu mục đích ý nghĩa và là chủ thể khi xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên liên tục, còn trông chờ vào sự đầu tư nguồn lực từ cấp trên. Sự tham gia vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội có dấu hiệu trùng xuống, một số các mô hình xây dựng nông thôn mới của các hội đoàn thể chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tuy được đầu tư, nâng cấp song một số lĩnh vực chưa theo kịp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh đó một số công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, cần đầu tư tu bổ, bảo dưỡng.

- Việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí còn hạn chế đặc biệt các tiêu chí, chỉ tiêu động như: môi trường, y tế,…

- Công tác đào tạo nghề cho nông dân chất lượng và hiệu quả chưa cao, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, không đồng đều giữa các địa phương.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan của huyện, giữa các phòng, ban của huyện với các xã có lúc, có việc chưa được chặt chẽ.

          3- Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

* Các xã dự kiến đăng ký năm 2024

- Xã Văn Lý: đạt 14/19 tiêu chí với 49/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 14/19 tiêu chí với 59/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

- Xã Phú Phúc: đạt 14/19 tiêu chí với 52/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 12/19 tiêu chí với 59/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

- Xã Chân Lý: đạt 15/19 tiêu chí với 52/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 13/19 tiêu chí với 58/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao

- Xã Nhân Khang: đạt 15/19 tiêu chí với 50/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 12/19 tiêu chí với 56/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao

- Xã Nhân Nghĩa: đạt 15/19 tiêu chí với 53/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 12/19 tiêu chí với 59/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao

          * Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Tập trung rà soát, đánh giá chính xác hiện trạng kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định quy định bộ tiêu chí của tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện

- Chú trọng ưu tiên các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển công nghiệp - thương mại dịch vụ; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương....

- Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất - kinh doanh, khu chăn nuôi tập trung và các cụm công nghiệp, làng nghề.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tổ chức giao ban hàng tuần, hàng tháng để đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; kịp thời có những giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm".

- Các ngành liên quan phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu của huyện, các địa phương thống nhất các giải pháp thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.