Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin nông thôn mới tháng 10/2023

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin nông thôn mới tháng 10/2023

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện các tiêu chí động, chỉnh trang cảnh quan, môi trường.

Chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2023 tập trung các nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân để duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện

- 8 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; tổ chức xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; một số chỉ tiêu được triển khai thực hiện hiệu quả như: xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, thu nhập, cảnh quan môi trường... 02 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đang tập trung hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình các ngành của huyện thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn.

- Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát thực hiện, đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đôn đốc 03 xã Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay:

+ Xã Tiến Thắng: đạt 18/19 tiêu chí với 55/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 16/19 tiêu chí với 70/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Nguyên Lý: đạt 19/19 tiêu chí với 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 17/19 tiêu chí với 73/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Công Lý: đạt 18/19 tiêu chí với 56/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 16/19 tiêu chí với 72/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

Các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa đặc biệt là các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn hạn chế. Công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu chưa được quan tâm thường xuyên; mức độ đạt chuẩn chưa đảm bảo theo quy định, còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như: quy hoạch, môi trường, giao thông, tổ chức sản xuất, bảo hiểm y tế,…

3. Nhiệm vụ thời gian tới

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể là người dân.

- Tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm"; có kế hoạch phân bổ, xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn; xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện với phương châm: tiêu chí, chỉ tiêu dễ, không tốn nhiều vốn làm trước; tiêu chí, chỉ tiêu khó cần nhiều vốn triển khai từng bước.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm xã như sau:

+ Đối với 05 xã đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (Xuân khê, Nhân Bình, Nhân Chính, Đức Lý, Hợp Lý): Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nâng cao và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Riêng xã Xuân Khê, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng thôn thông minh.

+ Đối với 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Chính Lý, Trần Hưng Đạo): Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 02 xã phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

+ Đối với các xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Nguyên Lý, Công Lý): Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí; hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Phấn đấu hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trong quý III/2023 trình các cấp thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

+ Đối với các xã còn lại: Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; duy trì, nâng cao và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; lựa chọn, đăng ký lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Trước tiên, chỉ đạo 02 xã: Tiến Thắng, Văn Lý rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; xây dựng kế hoạch cụ thể phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024.