Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Nông thôn mới tháng 4 năm 2024

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin Nông thôn mới tháng 4 năm 2024

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện các tiêu chí động, chỉnh trang cảnh quan, môi trường.

Chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2024 tập trung các nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân để duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện

- Các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu: 03 xã (Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng) đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

- Tổ chức Hội nghị làm việc với xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024: Phú Phúc, Nhân Nghĩa, Văn Lý, Chân Lý về kết quả xây dựng NTM nâng cao.

- Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm (có 4 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2024: bánh đa nem xã Chân Lý và Đạo Lý, cá kho Cường Nga xã Hòa Hậu, trứng gà xã Đức Lý). Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát thực hiện, đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa đặc biệt là các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu chưa được quan tâm thường xuyên; mức độ đạt chuẩn chưa đảm bảo theo quy định, còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như: quy hoạch, môi trường, giao thông, tổ chức sản xuất, bảo hiểm y tế,…

3. Nhiệm vụ thời gian tới

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, làng nghề....để tăng thu nhập cho người dân.

- Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tổ chức giao ban đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; kịp thời có những giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động tối đa các nguồn lực tập trung chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa. Tiếp tục giám sát và đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thiện công trình các dự án đang thi công trên địa bàn.

- Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.


Bản tin Nông thôn mới