Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin nông thôn mới tháng 9 năm 2021

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin nông thôn mới tháng 9 năm 2021

1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2. Kết quả cụ thể:

          * Kết quả thực hiện Nông thôn mới kiểu mẫu:

          - Đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm theo quy định.

          - Đôn đốc các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu.

          - Đôn đốc xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

          + Xã Hợp Lý: đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

          + Xã Nhân Chính: đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

          + Xã Đức Lý: đạt 01/4 tiêu chí, 10/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

            * Kết quả thực hiện các tiêu chí  Nông thôn mới:

            Chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả:

          - 05 xã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm gồm: Nhân Bình, Xuân Khê,  Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý.

          - 12 xã đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu gồm:  Nhân Nghĩa,  Nhân Mỹ, Nhân Khang,  Chân Lý,  Nhân Chính;  Văn Lý;  Đạo Lý;  Nguyên Lý;  Trần Hưng Đạo;  Tiến Thắng;  Nhân Thịnh;  Phú Phúc;  Hòa Hậu;  Đức Lý. Chỉ tiêu còn lại chưa đạt là về giao thông.

          - 3 xã đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu, gồm: Công Lý, Chính Lý, Bắc Lý. Chỉ tiêu còn lại chưa đạt là về giao thông, y tế, cơ sở vật chất và văn hóa.

​