Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Tân Tiến Thành

Thông báo  
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Tân Tiến Thành

1. Tên chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH dệt may Tân Tiến Thành

- Địa chỉ văn phòng: Xóm 8, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Trần Huy Tiến

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty

- Điện thoại: 02283.500.807 – 0904.162.865; Fax: E-mail:

- Mã số thuế: 0700254786

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700254786 do Phòng Đăng ký kinh

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký lần đầu ngày 22/10/2007;

đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/07/2019.

- Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà

Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy dệt may Tân Tiến

Thành của Công ty TNHH Dệt may Tân Tiến Thành.

2. Tên cơ sở

- Tên cơ sở: Nhà máy dệt may Tân Tiến Thành

- Địa điểm cơ sở: Cụm Công nghiệp xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

- Quyết định phê duyệt, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, các giấy phép môi

trường thành phần:

+ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà

Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy dệt may Tân Tiến

Thành của Công ty TNHH Dệt may Tân Tiến Thành.

+ Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 543/GXN-UBND ngày

01/06/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy

dệt may Tân Tiến Thành.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất số phát hành CV 058012 ngày 11/03/2020.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

Tổng vốn đầu tư là 25.400.000.000 đồng. Theo khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số

39/2019/QH14: Dự án thuộc dự án nhóm C (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4

Điều 8 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.)Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Nhà máy dệt may Tân Tiến Thành

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Dệt may Tân Tiến Thành

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần môi trường Đại Nam Trang 6

- Căn cứ theo khoản 2, điều 39, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, cơ sở

thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

+ Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, gia công hàng may mặc, không thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục

II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

+ Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

+ Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm III quy định tại mục số II.2 Phụ lục V, Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP.

+ Cấu trúc báo cáo theo mẫu quy định tại phụ lục XII, nghị định số 08/2022/NĐ-

CP.

23.11. báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018-2023.pdf