Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Chung Tiến

Thông báo  
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Chung Tiến
1. Tên chủ cơ sở
- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH dệt may Chung Tiến
- Địa chỉ văn phòng: Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Hậu, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Trần Thế Luân
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty
- Điện thoại: 02263.875.727 – 0913.599.719; Fax: E-mail:
- Mã số thuế: 0700249183
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700249183 do Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký lần đầu ngày 11/06/2007;
đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/10/2021.
- Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà
Nam về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy dệt may Chung Tiến của Công ty
TNHH Dệt may Chung Tiến (chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp).
2. Tên cơ sở
- Tên cơ sở: Nhà máy dệt may Chung Tiến
- Địa điểm cơ sở: Cụm công nghiệp Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
- Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân
- Quyết định phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường, các giấy phép môi
trường thành phần:
+ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà
Nam về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy dệt may Chung Tiến của Công ty
TNHH Dệt may Chung Tiến.
+ Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 982/GXNĐKUBND ngày 28/11/2014 của Nhà máy dệt may Chung Tiến tại cụm CN-TTCN xã Hòa
Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
+ Hợp đồng thuê đất số 34/HĐTĐ ngày 19/06/2019 giữa UBND tỉnh Hà Nam và
Công ty TNHH Dệt may Chung Tiến.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất chứng nhận cho công ty TNHH Dệt may Chung Tiến số phát hành CN 780012,
diện tích 4.501 m
2 ngày 17/07/2019.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
Tổng vốn đầu tư là 26.810.900.000 đồng. Theo khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số
39/2019/QH14: Dự án thuộc dự án nhóm C (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4
Điều 8 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.)