Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Phú Cường

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy dệt may Phú Cường
1. Tên chủ cơ sở
- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH dệt may Phú Cường
- Địa chỉ văn phòng: Xóm 12, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt
Nam.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Trần Bá Cường
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty
- Điện thoại: 0351875892 - 0912283596; Fax: 0351875892 E-mail: …………….
- Mã số thuế: 0700237011
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700237011 do Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký lần đầu ngày 20/03/2006;
đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/03/2023.
- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 09/05/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc
chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy Dệt may Phú Cường của Công ty TNHH
Dệt may Phú Cường (chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp).
2. Tên cơ sở
- Tên cơ sở: Nhà máy dệt may Phú Cường
- Địa điểm cơ sở: Cụm công nghiệp Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
- Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân
- Quyết định phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường, các giấy phép môi
trường thành phần:
+ Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 983/GXNĐKUBND ngày 28/11/2014 của Nhà máy dệt may Phú Cường tại cụm CN-TTCN xã Hòa
Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với công suất 900.000 m vải các loại/năm.
+ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 09/05/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc
chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy Dệt may Phú Cường của Công ty TNHH
Dệt may Phú Cường (chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp) với công suất
1.000.000 m vải/năm.
+ Hợp đồng thuê đất số 69/HĐTĐ ngày 15/09/2017 giữa Sở Tài nguyên và môi
trường tỉnh Hà Nam và công ty TNHH Dệt may Phú Cường.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
Tổng vốn đầu tư là 23.559.000.000 đồng. Theo khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số
39/2019/QH14: Dự án thuộc dự án nhóm C (Dự án thuộc lĩnh vực