Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn huyện

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn  
Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn huyện
Thực hiện công văn số 16 của Ban pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghiej của Đoàn giám sát đối với công tác thu gom, vận chueyern, xử lý rác thải và công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn huyện​, cụ thể xem tại: BC 28 ngay 07.02.2018 cua UBND huyen.signed.pdf