Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn  
Báo cáo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện