Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chỉ thị của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

2. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt thường kỳ phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, chất lượng, tránh hình thức. Thực hiện nghiêm túc và đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Trong sinh hoạt chi bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để thực sự phát huy dân chủ; quản lý, đánh giá đảng viên đúng quy định, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

Thống nhất sử dụng hệ thống văn bản, sổ sách ghi ghép của chi bộ, sổ sinh hoạt đảng của đảng viên theo quy định của Tỉnh uỷ trong sinh hoạt chi bộ.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ; lựa chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm về công tác đảng tham gia cấp ủy; quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ.

Thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang); từng bước sắp xếp, bố trí bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (đối với chi bộ thôn, tổ dân phố) trên địa bàn huyện.

4. Đảng ủy các xã, thị trấn phải triển khai nghị quyết và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng tiếp theo cho bí thư chi bộ trực thuộc trước ngày 30 hằng tháng để bí thư chi bộ họp cấp uỷ thảo luận, thống nhất nội dung trước kỳ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Thực hiện nghiêm việc phân công thường trực đảng ủy, thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của chi bộ.

5. Tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ và chính quyền để bố trí, tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian, yêu cầu và chất lượng. Về thời gian sinh hoạt chi bộ: Tùy theo điều kiện cụ thể ở chi bộ và tình hình công tác, tham gia lao động, sản xuất của đảng viên có thể bố trí thời gian sinh hoạt thường kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng hoặc từ ngày mùng 1 đến mùng 7 hằng tháng.

6. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; có giải pháp chấn chỉnh những tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm nền nếp sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ.

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

7. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, thực hiện. Hằng năm báo cáo, phản ánh việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của đảng bộ về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) theo quy định. 

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn phải chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 52-QĐ/HU, ngày 15/10/2020 của Huyện ủy Lý Nhân). Bố trí, sắp xếp công việc để hằng tháng về dự sinh hoạt với ít nhất 01 chi bộ thuộc đảng ủy được phân công phụ trách. Các nội dung tại kỳ sinh hoạt chi bộ, nhất là khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất phải được ghi chép đầy đủ vào Sổ dự sinh hoạt chi bộ (do Ban Thường vụ Huyện ủy trang bị); sau khi kết thúc cuộc họp có xác nhận của cấp ủy chi bộ nơi dự sinh hoạt và của đảng ủy cơ sở.

 9. HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ việc xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn tại các xã, thị trấn cho phù hợp với quy mô dân số và số lượng đảng viên hiện nay, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác của khu dân cư.

10. Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Định kỳ tháng 12 hằng năm, giao Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp tình hình, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.​


Bản tin NTM