Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin

- Văn bản quy phạm pháp luật:

https://lynhan.hanam.gov.vn/pages/DanhSachVanBan.aspx

- Thông tin phổ biến 

https://lynhan.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=561cece1-3953-417f-b1b7-f9a0ff4a88e2

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển

https://lynhan.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=7bd68c9f-cd7e-48d4-bbdc-837046cce7ff​​

- Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công

https://lynhan.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=a31b8566-6bdb-45cb-a40c-15772bebadae​

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

https://lynhan.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=d5f6453c-66c5-423b-a835-b03452c67a92

- Báo cáo tài chính năm

https://lynhan.hanam.gov.vn/pages/congkhaingansach.aspx