Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.10 (từ ...

Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.10 (từ ĐT.491 đến QL.38B)
Xem chi tiết tại đây: document - 2022-01-25T170427.256.pdf