Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải trình ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Thông báo  
Giải trình ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030