Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam xác định là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) trong phòng chống dịch COVID-19

Tin tức, sự kiện  
Hà Nam xác định là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) trong phòng chống dịch COVID-19
Tỉnh Hà Nam đã đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình)

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QD-BYT, tỉnh Hà Nam phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 18/10/2021 cụ thể như sau:

1. Đối với cấp xã:

Cấp 1 – Nguy cơ thấp (vùng xanh): 88 đơn vị

Cấp 2 – Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 21 đơn vị

2. Đối với cấp huyện:

Cấp 2 – Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 06 đơn vị

3. Đối với cấp tỉnh:  Cấp 2 – Nguy cơ trung bình (vùng vàng)

UBND tỉnh giao Sở Y tế công bố, cập nhật dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; tham mưu điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh và thực tiễn triển khai tại địa phương.

* Phụ lục chi tiết phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam, xem chi tiết tại đây:document - 2021-10-19T085630.622.pdf