Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Lý Nhân khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND...

Tin tức, sự kiện  
HĐND huyện Lý Nhân khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
HĐND huyện Lý Nhân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Lý Nhân đã xem xét, thảo luận các tờ trình về việc giới thiệu nguồn nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và miễn nhiệm đối với một số chức vụ như Phó Chủ tịch HĐND Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện do đại biểu nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội. Kết quả, ông Nguyễn Thành Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện; các ông Lê Đức Nhượng, Nguyễn Xuân Trung lần lượt được bầu giữ các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND huyện Lý Nhân cũng đã quyết nghị  các vấn đề về kinh tế xã hội theo thâm quyền. Kỳ họp nhằm góp phần kiện toàn, ổn định công tác cán bộ HĐND, UBND huyện, từ đó phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của bộ máy HĐND, UBND huyện, đóng góp vào công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.