Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố và trao Quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Thông báo  
Hội nghị công bố và trao Quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LÝ NHÂN


     Số:133/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​        Lý Nhân, ngày 01 tháng 8 năm 2022

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị công bố và trao Quyết định trúng tuyển viên chức

ngành Giáo dục năm 2022


Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2022. Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đại biểu về dự Hội nghị.

Thành phần:

- Kính mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Các đồng chí trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022 (Do Phòng GD-ĐT huyện thông báo).

Thời gian: Từ 14h00', ngày 02 tháng 8 năm 2022 (Chiều thứ Ba)

Địa điểm: Tại Hội trường phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân.

Uỷ ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu về dự Hội nghị theo đúng thành phần, địa điểm và thời gian trên. Đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ghi chú: Phòng Giáo dục-Đào tạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị;  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện cử phóng viên về dự và đưa tin cho Hội nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần;

- Trung tâm VH, TT và TT huyện;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)​

Lương Văn Tuyên