Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác ủy thác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác ủy thác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 07/01/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách của Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, Ban Giám đốc và cán bộ NHCSXH huyện.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạo, ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên NHCSXH huyện cùng các đơn vị nhận ủy thác luôn bám sát chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, NHCSXH cấp trên, của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

HN.jpg

Thực hiện có hiệu quả cao Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng nguồn vốn ủy thác tại NHCSXH huyện đạt 12.164 triệu đồng, tăng 2.689 triệu đồng so với năm 2020. Trong đó nguồn vốn ủy thác của UBND huyện tăng 424 triệu đồng. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 cho UBND các xã, thị trấn; tổ chức giải ngân chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng;

Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, thành viên Ban đại diện, kế hoạch kiểm tra nội bộ;

Phối hợp các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định của NHCSXH, quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách ngay từ khâu bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc trả nợ đúng cam kết.

Công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ được duy trì , đa dạng hóa hình thức tập huấn. Vì vậy chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm ngày càng được củng cố, nâng cao.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 là 463.157 triệu đồng, tăng so với đầu năm 28.357 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch tăng trưởng.

Tổng dư nợ 462.917 triệu đồng, tăng 28.731 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,99% kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Trong đó dư nợ ủy thác chiếm 99,73%. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,15%, giảm so với đầu năm 0,02%.

Vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội được quản lý chặt chẽ, phát huy tốt hiệu quả, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hàng nghìn hộ nghèo và các gia đình chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2021, hoạt động ủy thác còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Chất lượng công tác kiểm tra giám sát, công tác sinh hoạt tổ chưa cao, chưa khắc phục triệt để các tồn tại được chỉ ra qua công tác kiểm tra, giám sát,…

Để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Năm 2022, NHCSXH huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; bám sát chỉ đạo của NHCSXH cấp trên thực hiện triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn, kế hoạch tăng trưởng dư nợ, thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; nâng cao chất lượng giao dịch xã, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.