Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Chiều ngày 11/10/2021, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Dự tại điểm cầu huyện Lý Nhân có đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra từ ngày 04 -07/10/2021. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID -19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự uy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

HNBCH.png

Cũng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID – 19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Đài truyền thanh