Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm ky...

Tin tức, sự kiện  
Huyện Lý Nhân chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Lý Nhân có tổng số 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 139, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 544 đại biểu. Toàn huyện có tổng số 149 khu vực bỏ phiếu, cơ bản tập trung tại nhà văn hoá hoặc đình làng của các thôn, tổ dân phố. Đến ngày 03/4/2021, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri trên địa bàn huyện với tổng số 140.892 cử tri. 21/21 xã, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định kể từ ngày 12/4/2021. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo tốt. Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử được chú trọng. Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phân loại đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được giải quyết kịp thời. Các nội dung, điều kiện phục vụ cho bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định, các địa phương trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các khu trung tâm huyện, xã. Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bầu cử. Quan tâm giải quyết tốt tình hình đơn thư. Chủ động và sử dụng hiệu quả kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19.