Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Tin tức, sự kiện  
Huyện Lý Nhân tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trên địa bàn huyện Lý Nhân, đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ 660 tỷ đồng, 9.700 khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách được uỷ thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 84 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, 275 Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Để đảm bảo nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, thời gian qua NHCSXH huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm, kiểm tra sử dụng vốn vay, đồng thời tham mưu, giúp việc thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công; bên cạnh việc kiểm tra, NHCSXH, các thành viên BĐD đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sác và các chương trình cho vay.

Song song với việc thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, NHCSXH huyện phối hợp, đôn đốc tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp hội mình theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của NHCSXH. Tăng cường công tác giám sát hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, giám sát đầy đủ chặt chẽ khâu nình xét vay vốn, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay.

to truong.jpg

Tổ trưởng Tổ TK&VV kiểm tra sử dụng vốn vay tại xã Chân Lý

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn, nhờ đó chất lượng hoạt động uỷ thác, hoạt động tín dụng chính sách được nâng lên, các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết kịp thời.

ld kt.jpg

Lãnh đạo NHCSXH huyện kiểm tra trực tiếp hộ vay trên địa bàn xã Phú Phúc

Thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị, của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát; tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao từ vốn tín dụng chính sách, định hướng người vay đầu tư sản xuất, kinh doanh ngành nghề, mặt hàng có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, đóng góp vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.


Ngân hàng chính sách xã hội