Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Thông báo  
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32, giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29, giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 đủ số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032; Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008 (gọi chung là nhân viên) đủ số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế được giao.

2. Yêu cầu

Tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

  1. Nhu cầu tuyển dụng
TTCấp họcTổng biên chế giao năm 2023 (tính cả biên chế được giao bổ sung)Tổng số giáo viên, nhân viên tại thời điểm 31/8/2023Số viên chức còn thiếuSố biên chế tạm giao để tính tinh giản biên chếSố biên chế dự kiến tinh giản 2% năm 2024Số nghỉ hưuTổng số viên chức tối đa có thể tuyển dụngNhu cầu cần tuyển năm 2023
TổngTrong đóTổngTrong đóTổngTrong đóTổngTrong đó
Giáo viênNhân viênGiáo viênNhân viênGiáo viênNhân viênGiáo viênNhân viên
1Mầm non8848404484380142413922.26845

 

 

9

8022202
2Tiểu học79374746742696465151032320
3THCS67360865649589602419526215
Tổng2.3502.1951552.2342.08614811610972.2684598080737

2. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS: 73 người, theo từng môn học

2.1. Giáo viên dạy Mầm non: 20 người

2.2. Giáo viên dạy Tiểu học: 32 người, chia theo các môn như sau:

TTMônSố tuyển dụng
1Giáo viên Văn hóa20
2Giáo viên Tin học5
3Giáo viên Âm nhạc4
4Giáo viên Mỹ thuật3
Tổng32

 

​2.3. Giáo viên dạy THCS: 21 người, chia theo các môn như sau:

TTMônSố tuyển dụng
1Giáo viên Toán7
2Giáo viên Hóa học2
3Giáo viên Sinh học2
4Giáo viên Ngữ văn6
5Giáo viên Địa lí2
6Giáo viên Tiếng Anh2
Tổng21

3. Chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên theo vị trí việc làm: 07 người, cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng cấp Mầm non, THCS

TTVị trí  việc làmSố tuyển dụng
1Kế toán viên trung cấp3
2Văn thư viên trung cấp4
Tổng7

* Chỉ tiêu tuyển dụng chia theo cấp học, như sau:

-  Cấp Mầm non: 02 người chia theo vị trí việc làm, cụ thể:

TTVị trí  việc làmSố tuyển dụng
1Kế toán viên trung cấp2
Tổng2

- Cấp THCS: 05 người chia theo vị trí việc làm, cụ thể:

TTVị trí  việc làmSố tuyển dụng
1Kế toán viên trung cấp1
2Văn thư viên trung cấp4
Tổng5

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và có nguyện vọng xét tuyển đều được đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;                

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm đối với giáo viên

2.1. Giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm giáo dục Mầm non trở lên.

2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Trung học cơ sở hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Người đăng ký dự tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh yêu cầu phải có năng lực Tiếng Anh bậc 4 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm đối với nhân viên

3.1. Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ tin học theo quy định.

3.2. Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Người dự xét tuyển làm bài thi viết trên giấy về kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm bài thi được tính theo thang điểm 100

- Thời gian làm bài thi: 180 phút

- Tài liệu ôn tập và ra đề thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành thống nhất trong toàn tỉnh theo Công văn số 1540/UBND-TCDNC ngày 07 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số bằng nhau (điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên) ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Nội quy và quy chế xét tuyển

Thực hiện theo nội quy và quy chế xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Hội đồng tuyển dụng huyện ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban Cơ sở vật chất - Phục vụ xét tuyển.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

- Hội đồng tuyển dụng của huyện hợp đồng với Sở Giáo dục và Đào tạo về số lượng đề thực hành ở từng môn học đối với việc tuyển dụng giáo viên; đề thi theo từng vị trí việc làm đối với việc tuyển dụng nhân viên.

VIII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực): Bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập và chứng chỉ theo từng môn, vị trí tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên của người được cấp (công chứng hoặc chứng thực).

- 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người nhận.

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như trên, đựng trong túi hồ sơ  bên ngoài ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

Người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí việc làm hoặc 01 vị trí theo môn ở một cấp học tính chung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển ở 02 vị trí việc làm hoặc 02 môn học ở một cấp học hoặc môn ở 02 cấp học trở lên trong cùng Hội đồng tuyển dụng hoặc ở 02 Hội đồng tuyển dụng trở lên trong tỉnh nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thông báo tuyển dụng, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 (một) lần trên Báo Hà Nam; Đài Truyền thanh huyện Lý Nhân, Cổng thông tin điện tử huyện Lý Nhân. Niêm yết công khai tại: Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS công lập trên địa bàn huyện.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho người không trúng tuyển.

IX. KINH PHÍ XÉT TUYỂN

1. Phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

2. Chi từ nguồn ngân sách

Hội đồng tuyển dụng huyện lập dự trù kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để cấp bổ sung từ nguồn ngân sách của huyện (Nếu phí dự tuyển thu được không đủ chi cho việc xét tuyển).

Hội đồng tuyển dụng huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo dự trù và thống nhất kinh phí thực hiện nội dung ra đề thực hành, hợp đồng thực hiện việc ra đề và nhân bản đề thực hành trên cơ sở số người đăng ký dự tuyển theo môn và theo vị trí tuyển dụng.

X. THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm thực hiện

- Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023: Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển dụng và báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy; gửi Kế hoạch tuyển dụng về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn.

- Ngày 21/8/2023: Ủy ban nhân dân huyện thực hiện:

+ Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận tài liệu ôn tập tại Sở Giáo dục và Đào tạo và phát hành tài liệu ôn tập.

+ Thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 (một) lần trên Báo Hà Nam; Đài Truyền thanh huyện Lý Nhân, Cổng thông tin điện tử huyện Lý Nhân. Niêm yết công khai tại: Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS công lập trên địa bàn huyện.

+ Gửi thông báo xét tuyển về Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 21/8/2023 đến 17h00' ngày 19/9/2023: Ủy ban nhân dân huyện phát hành Phiếu đăng ký dự tuyển và thu hồ sơ dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Từ ngày 20/9/2023 đến ngày 25/9/2023: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng huyện. Hội đồng tuyển dụng huyện:

+ Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký ở Phiếu dự tuyển.

+ Niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2: công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để người dự tuyển đối chiếu thông tin; tiếp nhận phản ánh và điều chỉnh, sửa chữa những sai sót thông tin của người dự xét tuyển (nếu có).

- Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện thực hiện: Lập danh sách người dự tuyển theo các phòng thi; thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 đối với người dự tuyển; đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Hội đồng tuyển dụng huyện gửi biểu tổng hợp số lượng người dự tuyển ở từng môn học, chuyên ngành theo từng phòng thi vòng 2 về Sở Giáo dục và Đào tạo để bố trí đề thi thực hành đến từng người dự tuyển.

- Ngày 06/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện niêm yết danh sách người dự tuyển tại các phòng thi; tổ chức khai mạc kỳ thi; tập trung người dự tuyển, phổ biến nội quy; thành lập Ban coi thi.

- 05h00' ngày 07/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện nhận đề thi tại Ban đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Từ 07h30" ngày 07/10/2023  (thứ Bảy) các thí sinh bắt đầu làm bài thi vòng 2.

- Từ 13h00' ngày 07/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện:

+ Thành lập Ban phách; Ban chấm thi.

+ Tổ chức rọc phách, chấm thi và lên điểm bài thi (địa điểm rọc phách, chấm thi và lên điểm bài thi được thực hiện tập trung, cách ly, có bảo vệ của Công an huyện).

+ Tổng hợp kết quả xét tuyển của người dự tuyển bao gồm điểm bài thực hành và điểm ưu tiên (nếu có).

- Ngày 09/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện thông báo điểm xét tuyển đối với người dự tuyển.

- Từ ngày 09/10/2023 đến 17h00' ngày 23/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện nhận đơn phúc khảo (nếu có).

- Ngày 24/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện thành lập Ban chấm phúc khảo; chấm và công bố kết quả phúc khảo (nếu có).

- Từ ngày 25/10/2023 đến ngày 30/10/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện xác định người trúng tuyển; báo cáo kết quả xét tuyển và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển.

- Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 07/12/2023: Hội đồng tuyển dụng huyện thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển. Người trúng tuyển mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, bản xác nhận quá trình đóng Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố,… cấp (đối với người dự tuyển có quá trình công tác đúng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) để đối chiếu. Người có hồ sơ dự tuyển giả mạo hoặc không khớp với hồ sơ gốc sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. Ủy ban nhân dân huyện Quyết định tuyển dụng viên chức và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển.