Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2021
Huyện ủy Lý Nhân tổ chức hội nghị: Báo cáo viên tháng 3 năm 2021.
Tại hội nghị các đại biểu đã đã được thông tin một số nội dung về nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng, gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lý Nhân trong năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông tin nội dung cơ bản về công tác phòng chống dịch covid - 19, triển khai chủ trương của Bộ chính trị, nghị quyết của Chính Phủ về mua và sử dụng vacxin phòng covid - 19. Thông tin chuyên đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính Phủ số, kỹ thuật số và xã hội số đáp ứng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên Giáo huyện ủy Lý Nhân đề nghị đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền công tác phòng chống covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của huyện và một số nội dung quan trọng khác.​