Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 08/8/2022, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Hội trường UBND huyện đến 21 điểm cầu các xã, thị trấn và điểm cầu Đảng bộ Công an huyện. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

PGS, TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia HCM giới thiệu tác phẩm tại hội ngị.png

PGS, TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia HCM giới thiệu tác phẩm tại hội ngị

Tại hội nghị, PGS, TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm cũng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.

Các đại biểu dự hội nghị (6).png

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm…; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.