Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho vay

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho vay
Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH).

Theo đó, NHCSXH sẽ giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.

Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

NHCSXH cho vay.jpg

Phương thức giảm lãi suất cho vay:

 - NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

- NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

+ Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền giảm lãi được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

+ Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Để thực hiện kịp thời, chính xác Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân sẽ phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg đến người vay và triển khai thực hiện theo đúng quy định.