Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 17/12/2019 về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 17/12/2019 về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

          Tại Mục 2, Điều 2, Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, Nghị quyết đã nêu rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lý Nhân như sau:

          a) Thành lập xã Trần Hưng Đạo trên cơ sở nhập toàn bộ 5,94 km² diện tích tự nhiên, 3.402 người của xã Nhân Hưng và toàn bộ 7,05 km²,  diện tích tự nhiên, 3.674 người của xã Nhân Đạo. Sau khi thành lập, xã Trần Hưng Đạo có 12,99 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.076 người.

           Xã Trần Hưng Đạo giáp các xã Chân Lý, Bắc Lý, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Nhân Thịnh và tỉnh Thái Bình;

          b) Nhập toàn bộ 3,19 km² diện tích tự nhiên, dân số 5.624 người của xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ. Sau khi nhập, thị trấn Vĩnh Trụ có 5,11 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.886 người.

          Thị trấn Vĩnh Trụ giáp xã Đức Lý, xã Nhân Khang và huyện Bình Lục;

          c) Sau khi sắp xếp, huyện Lý Nhân có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 01 thị trấn.

          Nghị quyết cũng đã yêu cầu Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết; sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.