Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người cung cấp thông tin  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn

Họ và tên: Ngụy Thị Tuyết Lan

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0971462123

Email:nguythituyetlan@hanam.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn

Họ và tên: Nguyễn Thành Thăng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0915148676

Email:nguyenthanhthang@hanam.gov.vn

3. Người cung cấp thông tin

Họ và tên: Lương Văn Tuyên

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Số điện thoại: 0913068944

Email:Luongvantuyen@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

4. Người cung cấp thông tin UBND các xã, thị trấn

UBND xã Công Lý

ĐT: 02263.870.029

Email: ubndcongly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đỗ Văn Lượng

 ĐT: 0988491577

Email:dovanluong.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Chính Lý

ĐT: 02263.660.717

Email: ubndchinhly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Phạm Văn Lộc

Điện thoại: 0945742540

Email: phamvanloc.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Văn Lý

ĐT: .02263.870.179

Email: ubndvanly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Ngô Duy Dền

Điện thoại: 0985824727

Email:ngoduyden.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Hợp Lý

ĐT: 02263.870.182

Email: ubndhoply.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Dương Quốc Nội

ĐT: 039.6757.397

Email:duongquocnoi.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nguyên Lý

ĐT: 02263.874.103

Email: ubndnguyenly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Xuân Đạo

ĐT: 0989.578.976

Email:dangxuandao.ln@hanam.gov.vn

 

UBND thị trấn Vĩnh Trụ

ĐT: 02263.870.089

Email: ubndvinhtru.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Xuân Hưng

ĐT: 0835.335.739

Email:dangxuanhung.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Bắc Lý

ĐT: 02263879.175

Email: ubndbacly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Ngọc Lưu

ĐT: 0982719373

Email:dangngocluu.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Chân Lý

ĐT: 02263.648.177

Email: ubndchanly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Quang Vinh

ĐT: 0943162924

Email;tranquang​vinh.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Đạo Lý

ĐT: 02263.504.770

Email: ubnddaoly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Điền

ĐT: 0977733928

Email: nguyenvandien.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Đức Lý

ĐT: 02263.870.088

Email: ubndducly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Quang Phi

ĐT:039.6476.929

Email:nguyenquangphi.ln@hanam.gov.vn

 

​UBND xã Trần Hưng  Đạo

ĐT: 02263.879.473

Email: ubndnhandao.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Văn Nghị

ĐT: 039.5779.797

Email:tranvannghi.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Chính

ĐT: 02263.870.120

Email:ubndnhanchinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch : Ngô Minh Toan

ĐT:0979701064

Email:ngominhtoan.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Khang

ĐT: 02263.870.099

Email: ubndnhankhang.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Lê Bá Thu

ĐT: 0967908721

Email:lebathu.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Mỹ

ĐT: 02263.876.765

 Email: ubndnhanmy.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Văn Hường

ĐT: 0399.809.015

Email:tranvanhuong.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Nghĩa

ĐT: 02263.628.121

Email:ubndnhannghia.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch : Nguyễn Tiến Nhụ

ĐT: 0917.799.048

Email: nguyentiennhu.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Thịnh

ĐT: 02263.876.702

Email:ubndnhanthinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch:Nguyễn Ngọc Hà

ĐT: 0985.609.027

Email:nguyenngocha.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Phú Phúc

ĐT: 02263.876.937

Email:ubndphuphuc.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Văn Thanh

ĐT: 0984.443.495

Email:tranvanthanh.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Tiến Thắng

ĐT: 02263.876.741

 Email: ubndtienthang@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Ngọc Phương

ĐT: 098.6665.104

Email:tranngocphuong.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Xuân Khê

ĐT: 02263.876.873

Email:ubndxuankhe.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Ngô Văn Quang

ĐT: 038.3887.791

Email: ngovanquang.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Bình

ĐT: 02263.630.324

Email:ubndnhanbinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Lê Văn Đoàn

ĐT: 0983.590.227

Email:levandoan.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Hòa Hậu

ĐT: 02263.637.883

Email:ubndhoahau.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Hữu Thao

ĐT:0915.372.641

Email:tranhuuthao.ln@hanam.gov.vn​Tin liên quan