Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5//2020

Bản tin Nông thôn mới  
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5//2020

          1- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          2- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

          3- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình. Tổ chức Hội thảo lần 1 cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân (1930 - 2020).

          4- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI.

          5- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức chi trả hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

          6- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại học tập từ ngày 04/5/2020.

          7- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa, cây màu vụ xuân. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra, xây dựng và tu bổ các công trình đê, kè, cống để chủ động, sẵn sàng đối phó khi có mưa, bão, úng.

          8- Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia, Đề án “Mỗi xã một sản phẩm". Tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu 02 xã: Hợp Lý, Nhân Bình.