Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Lý Nhân

Thông báo  
Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Lý Nhân
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
(gọi tắt là Trụ sở tiếp công dân) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy
định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh
các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật với Huyện ủy, Hội đồng nhân
dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện.
2. Thời gian tiếp công dân thực hiện theo quy định của cơ quan hành
chính Nhà nước. Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên
tại Trụ sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.
3. Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ, khẩu
hiệu, băng rôn vào Trụ sở tiếp công dân.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối mất an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp
công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà
nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN
1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu,
giấy ủy quyền (nếu có).
2. Tuân thủ Quy chế, Nội quy tiếp công dân, có thái độ đúng mực, thực
hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân, nhân viên bảo vệ và các lực
lượng phục vụ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân.
3. Công dân đến Trụ sơ Tiếp công dân phải đăng ký để được sắp xếp, bố
trí tiếp theo quy định. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu
liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
4. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử người đại diện. Người đại diện
là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử
người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Việc cử đại diện được thực hiện như sau: Từ năm đến mười người thì cử
một đến hai người đại diện; từ mười người trở lên thì có thể cử thêm người đại
diện nhưng tối đa không quá năm người.

2
5. Không được tự ý sử dụng phương tiện quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi
chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân. Không được can thiệp,
dự nghe việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác.
6. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để
xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trước và trong Trụ sở tiếp công
dân hoặc xúc phạm, danh dự uy tín của cơ quan, tổ chức, cản trở cán bộ tiếp công
dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân.
7. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải rời khỏi Trụ sở Tiếp công dân.
8. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân phải chấp
hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghiệm Nội quy này. Nếu vi phạm
thù tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải chấp hành các quy định
của pháp luật về tiếp công dân.
2. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy
quyền (nếu có); cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan.
3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà
công dân phản ánh trình bày.
4. Giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính
sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ
quan, tổ chức, người có thẩm quyền; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu
nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
5. Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và trình người có thẩm quyền xem
xét quyết định, thông báo kết quả xử lý cho công dân.
6. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin khác của người
tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo.
7. Yêu cầu công dân vi phạm quy định của pháp luật, Nội quy tại Trụ sở
Tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản
về việc vi phạm và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN
1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh
tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều
khiển hành vi của mình.
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp
công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi vi phạm Nội quy tiếp công dân.
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật,
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản
và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.