Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông thôn mới tháng 4/2023

Bản tin Nông thôn mới  
Nông thôn mới tháng 4/2023

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện các tiêu chí động, chỉnh trang cảnh quan, môi trường.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện

Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Đôn đốc các địa phương rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đôn đốc 02 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay:

+ Xã Chính Lý: 16/19 tiêu chí với 53/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 16/19 tiêu chí với 68/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Trần Hưng Đạo: 18/19 tiêu chí với 56/57 chỉ tiêu nông thôn mới; đạt 18/19 tiêu chí với 72/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

- Tổ chức Hội nghị làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Tiến Thắng, Nguyên Lý, Công Lý) về kết quả xây dựng NTM.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa theo quy định.

Hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; đôn đốc 02 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra. Triển khai chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2023.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

          3- Nhiệm vụ thời gian tới

  - Chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, có kế hoạch cụ thể thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định quy định bộ tiêu chí của tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và trách nhiệm của ngườ dân trong việc tham gia thực hiện, nhất là công tác vệ sinh môi trường, tham gia BHYT.

- Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm đặc biệt 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Chính Lý, Trần Hưng Đạo).

- Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 02 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tổ chức giao ban đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; kịp thời có những giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, làng nghề....để tăng thu nhập cho nhân dân.

- Huy động tối đa các nguồn lực tập trung chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa. Tiếp tục giám sát và đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thiện công trình các dự án đang thi công trên địa bàn.

- Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

​ 


Bản tin NTM