Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy sức mạnh của tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tín dụng chính sách

Tin tức, sự kiện  
Phát huy sức mạnh của tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tín dụng chính sách
Hoạt động uỷ thác là hoạt động đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thông qua hoạt động uỷ thác đã truyền tải kịp thời vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với đối tượng thụ hưởng, đồng thời quản lý một cách chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Hiện nay, NHCSXH huyện Lý Nhân ký hợp đồng uỷ thác với 84/84 Hội đoàn thể cấp xã của 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn xã Nhân Bình, đến 31/12/2023, tổng dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể là 20.509 triệu đồng, tăng 1.188 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022; xã có 8 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) còn dư nợ, với 341 khách hàng. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 4.461 triệu đồng; Hội liên hiệp Phụ nữ quản lý 11.248 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 2.848 triệu đồng; Đoàn thanh niên quản lý 1.952 triệu đồng.

NHCSXH thực hiện thực hiện giao dịch trực tiếp tại trụ sở UBND xã theo lịch cố định, tạo thuận lợi cho khác hàng trong giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại. Thông qua hoạt động ủy thác đã truyền tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

SH to.jpg

Sinh hoạt Tổ TK&VV thôn Vạn Đại xã Nhân Bình

NHCSXH thực hiện công khai chính sách tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn huyện, số liệu dư nợ của từng hộ vay, thủ tục giải quyết công việc thuộc lĩnh vực giải quyết của NHCSXH tại trụ sở UBND xã để chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH.

Phương thức cho vay ủy thác đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhờ đó vốn tín dụng chính sách đã phát huy tối đa hiệu quả giúp người nghèo, đối tượng chính sách cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành và phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục, duy trì sản phẩm làng nghề truyền thống tại địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm nghèo trên địa bàn xã Nhân Bình. Đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,71% giảm 16 hộ và hộ cận nghèo là 2,6%, giảm 24 hộ so với cuối năm 2022.

cong khai du no.jpgtt.jpgtb.jpgniem yet.jpg

 Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả vốn tín dụng chính sách thông qua phương thức ủy thác qua Hội đoàn thể. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân và Hội, đoàn thể nhận uỷ thác các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức bình xét vay vốn công khai, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đúng nhu cầu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư,... nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn có hiệu quả, thoát nghèo bền vững; tích cực phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách,...


Ngân hàng chính sách xã hội