Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam tại thôn Hải Long, xã Nguyê...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam tại thôn Hải Long, xã Nguyên Lý
Xem chi tiết tại Quyết định: SY 404 QD 2164 ngay 22.11.2018 cua UBND tinh.pdf