Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyển đổi số  
Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030