Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2 - Khu đô thị mới phía Bắc, thu...

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2 - Khu đô thị mới phía Bắc, thuộc đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (LN-PK07.23)
1. Tên nhiệm vụ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2 - Khu đô thị mới phía Bắc, thuộc đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (LN-PK07.23).
2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng. 
3. Địa điểm thực hiện: huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
4. Thời gian thực hiện dự án: không quá 09 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
5. Tổng kinh phí: 1.638,5 triệu đồng. 
Trong đó:
- Giá trị phần công việc đã thực hiện: 110,5 triệu đồng. 
- Giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 212,6 triệu đồng.
- Giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.315,4 triệu đồng.
6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. ​