Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa hậu, huyện Lý Nhân

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Phê duyệt nhiệm vụ mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa hậu, huyện Lý Nhân

Tên đồ án: Mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

Tính chất:

- Là trung tâm dịch vụ, du lịch nhân văn và đặc sản nông nghiệp phía Đông Nam của tỉnh.

- Là điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có công nghệ xanh, sạch, tiên tiến; Làng nghề truyền thống và nông nghiệp, sinh thái.

Là đô thị loại V trực thuộc huyện Lý Nhân.

Mục tiêu:

- Điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Hòa Hậu đảm bảo tuận thủ quy định tại các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

-Ưu tiên cho mục tiêu phát triển du lịch dịch vụ du lịch sinh thái- văn hóa, du lịch nhân văn gắn với làng nghề truyền thống, đặc sản vùng miền, đồng thời chú trọng phát triển hài hòa các ngành kinh tế khác để đảm bảo đô thị phát triển bền vững.

-Định hướng và phân bổ không gian phát triển hợp lý, vừa khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế, vừa đảm bảo co hội phát triển cho các khu vực khác nhau trong phạm vi lập quy hoạch.

-Bảo tồn và tôn tạo các giá trị kiến trúc, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, tạo cấu trúc không gian đặc trưng cho đô thị và tạo bản sắc đô thị.

​Văn bản liên quan:SY 46 QD 233 ngay 25.01.2019 cua UBND tinh.pdf