Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp 1 và thương mại dịch vụ của công ty CP xăng dầu dầu...

Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp 1 và thương mại dịch vụ của công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình​
(*)SO CV UBND tinh- cac bo nganh TW 2019(*)429
(*)583/QĐ-UBND10/04/2019
05/04/2019Trương Minh Hiến
Quyết định
ThườngThường
Đang xử lý
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp 1 và thương mại dịch vụ của công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình
Download: QD 583 ngay 05.4.2019 cua UBND tinh.pdf