Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2017

Thông tin chương trình, đề tài khoa học  
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2017
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2017 công nhận 40 sáng kiến/49 tác giả, đồng tác giả là sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2017. Chi tiết xem tại: QD 5463 ngay 25.10.2017 cua UBND huyen.signed.pdf