Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đến năm 2035,tầm nhìn đến 2050

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đến năm 2035,tầm nhìn đến 2050
Quyết định duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đến năm 2035,tầm nhìn đến 2050
Xem chi tiết tại đây: 2276.QD (7).pdf