Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân h...

Thông báo  
Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện thuộc 07 lĩnh vực chuyên môn (có danh mục tài liệu kèm theo).​